Barion Pixel

Adatvédelmi irányelvek

Jelen tájékoztató, az EURO-COLOR BAND Bt. által üzemeltett www.onlinefestekbolt.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) történő személyes adatok kezeléséről, védelméről nyújt tájékoztatást. Az EURO-COLOR BAND Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalon szereplő személyes adatokat a General Data Protection Regulation Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679. RENDELETE és a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján kezeli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen.  A weboldalon található különböző dokumentációk, anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználása engedélyezett, szerzői jogi védelem alatt állnak, engedély nélküli felhasználásuk szerzői jogi, illetve védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

Az Adatkezelő a weboldalon esetlegesen előforduló pontatlanságokért, hiányosságokért nem vállal felelősséget.

JOGSZABÁLYI ALAPOK

 • A 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban: Info törvény)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR)

FOGALMAK

A jelen fogalmi rendszer megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ben meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen:

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen tájékoztató megalkotásakor az Infotv, GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály és a rendelet által meghatározott fogalmak az irányadóak.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az alábbiakban tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget:

Az Adatkezelő adatai:

A www.onlinefestekbolt.hu weboldal üzemeltetője az EURO-COLOR BAND Bt.

Az adatkezelő neve: EURO-COLOR BAND Bt.

Székhely: 6725 Szeged, Csillag u. 8.

Cégjegyzékszám: 06-06-014397

Adószám: 21925276-2-06

Kapcsolatfelvétel, árajánlat kérés (üzenet küldése a weboldalról):

A weboldalon keresztül küldhet nekünk üzenetet, amit mi nem továbbítunk. Nevét és e-mail címét kérjük megadni, hogy kérdésére válaszunkat küldeni tudjuk.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Az érintett adatok tárolásának időtartama: 30 nap

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok: név, e-mail cím

Megrendelés:

A weboldalon megrendelheti a kiválasztott termékeket, amit személyesen illetve megadott címre szállítással is átvehet. Szállítás igénylése esetén továbbítjuk a személyes adatokat a szállító cégnek.

Az adatkezelés célja: választott termékek megrendelése

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a számla tárolásával megegyező ideig

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok: név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám

Számlázás:

Vásárlás esetén a 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően számlát állítunk ki a megvásárolt termék(ek)ről.

Az adatkezelés célja: számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: a számla kiállítása jogi kötelezettség 2007. évi CXXVII. törvény

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a hatályos vonatkozó törvény szerint meghatározott ideig

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok: név, cím, adószám

Adatok továbbítása:

Billingo Technologies Zrt.

1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

+36-1/500-9491, hello@billingo.hu

Weboldalon használt cookie-k:

Weboldalunkon sütiket (azaz cookie-kat) használunk. A süti egy kis szöveges fájl, amelyet az Ön gépén böngészője egy erre kiválasztott könyvtárban helyez el. Ennek révén jutnak el hozzánk vagy a harmadik szolgáltatóhoz a weboldalunk használatával kapcsolatos információk.

A korábban már telepített sütiket Ön bármikor saját maga is törölheti az internetes böngészőjében. Ezen kívül lehetősége van arra is, hogy a sütik használatát az Ön által használt internetes böngésző megfelelő beállításaival teljesen vagy részben megakadályozza. Fontolja meg azonban, hogy amennyiben internetes böngészőjében nem engedélyezi a sütik használatát, akkor esetlegesen nem fogja tudni használni mások online ajánlatainak valamennyi funkcióját.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
 • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
 • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
 • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
 • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
 • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, azt elektronikusan a info@onlinefestekbolt.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Kosár tartalma
0
  0
  Kosár
  A kosár üresVissza a boltba